รายชื่อสมาชิกชุมนุม

<iframe width='500' height='300' frameborder='0' src='https://docs.google.com/spreadsheet

โฆษณา

ใบความรู้

งานอบรมวาริน

แบบทดสอบอ่านเอาเรื่อง

<iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_cod

ดาวน์โหลด

ภาพรุ่นนักเรียน

การเขียน

ใบความรู้ที่ 1 การเขียน

 

        การเขียน คือการสื่อสารชนิดหนึ่งของมนุษย์ที่ต้องอาศัยความพยายามและฝึกฝน การเขียนเป็นการแสดงความรู้ ความคิด ความรู้สึก ความต้องการ เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ผู้รับสารสามารถอ่านได้เข้าใจ ได้ทราบความรู้ ความคิด ความรู้สึก ความต้องการ แล้วสามารถนำมาบอกบอกต่อกับบุคคลอื่นให้ได้ความรู้ที่ผู้รับสารได้รับ เครื่องมือในการเขียนเช่น ดินสอ ปากกา สี พู่กัน กระดาษ กระดาน ฯลฯ การเขียนจะต้องเขียนเป็นภาษา ซึ่งอาจเขียนเป็นภาษาเดียวหรือหลายภาษาก็ได้

การเขียนเชิงสร้างสรรค์
       การเขียนเชิงสร้างสรรค์ คือ การเขียนที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ ประสมประสานกับประสบการณ์ ความรู้สึก และอารมณ์ ซึ่งผู้เขียนสามารถ เเสดงออกในรูปแบบของงานประพันธ์ที่ใช้ถ้อยคำสละสลวย ประทับใจผู้อ่าน ผู้ฟัง และให้ความรู้สึกในทางจรรโลงใจหรือความคิดสร้างสรรค์

รูปแบบของการเขียนเชิงสร้างสรรค์
เป็นรูปแบบงานประพันธ์ทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นนิทาน ความเรียง บทความ เรื่องเล่า บันทึก บทกวี ฯลฯ การเขียนในรูปแบบเหล่านี้จะเป็นงานเขียนเชิงสร้างสรรค์หรือไม่ ต้องพิจารณาจากสารที่สื่อถึงผู้อ่านว่ามีลักษณะตรงตามความหมายที่กล่าวมาหรือไม่ ผู้ที่มีความสามารถเขียนสร้างสรรค์ก็จะหยิบยกสิ่งเหล่านี้มาเขียนได้อย่างน่าอ่าน

ตัวอย่าง การเขียนเชิงสร้างสรรค์ ประเภทบทความ  เป็นการเขียนบทความสั้น ๆ ที่มีเนื้อหาสาระให้ข้อคิดแก่ผู้อื่น โดยเขียนจากเรื่องราวที่อยู่ใกล้ตัว และทุกคนสามารถเข้าใจได้

เรื่องเล่าจากพีพี

หมู่เกาะพีพีเมื่อก่อนเรียกว่า ปูเลาปิอาปี มีความหมายว่าเป็นเกาะที่มีไม้เเสม และไม้จำพวกโกงกาง  แต่เดี๋ยวนี้หาไม่เเล้ว ปิอาปีนั้น คือ ชื่อเรียกของต้นไม้ ซึ่งต่อมาเรียกให้สั้นเข้าเป็นต้นปีปี และกลายเป็นชื่อพีพีมาจนถึงวันนี้
หมู่เกาะพีพีนั้นมีสังกัด คือ ขึ้นอยู่กับอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา หมู่เกาะพีพี ซึ่งอุทยานเเห่งนี้ ครอบคลุมพื้นที่ ต.หนองทะเล ต.ไสไทย และ ต.ปากน้ำ ซึ่งประกอบไปด้วยสถานที่น่าสนใจหลายแห่ง อย่างเช่น หาดนพรัตน์ธารา (เป็นที่ตั้งทำการอุทยานฯ) อ่าวนาง สุสานหอย ๗๕ ล้านปี และหมู่เกาะพีพี
บนเกาะพีพีดอนเรียกว่าเป็นศูนย์กลางของหมู่เกาะพีพี เป็นชุมชนมีที่พัก ร้านรวงต่างๆ สุดยอดของเกาะพีพีดอนต้องเป็นจุดชมวิวบนเขาสูงสุด ซึ่งต้องออกแรงเดินกันเหนื่อยน่าดู บนจุดชมวิวนี้ใครไม่ขึ้นไปถือว่ามาไม่ถึงพีพีเชียวครับ เพราะจะไม่ได้เห็นทัศนียภาพของโค้งอ่าวที่ชื่อ อ่าวต้นไทร และอ่าวโละดาลัมตีโค้งเข้ากันสวยงามมาก
เกาะพีพีดอนมีเนื้อที่ประมาณ ๒๘ ตารางกิโลเมตร กว้าง ๓.๕ กิโลเมตร ยาว ๘ กิโลเมตร ซึ่งท่านที่ชอบเดินก็ไม่ใช้เรื่องยากเลยที่จะประกอบกิจกรรมการเดิน ทางเหนือของเกาะพีพีดอนมีสถานที่น่าสนใจ ตัวหมู่บ้านชาวเลเรียกว่า แหลมตง ซึ่งจะมีชาวเลราวๆ ๒๐ ครอบครัว ที่เเหลมตงยังเป็นแหล่งดำน้ำดูปะการังที่ดี โดยเฉพาะปลายแหลมหัว การะเกด หาดยาว และหินเพ

(ที่มา http://www.trueplookpanya.com/true/knowledge_detail.php?mul_content_id=2434)